Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Hierontamutka
Y-tunnus: 2014777-1
Osoite: Haapaniemenkatu 16, 00530 Helsinki
Sähköposti: info@hierontamutka.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Yrittäjä Nathalie Mutka
Yhteystiedot: info@hierontamutka.fi

3. Rekisterin nimi
Hierontamutkan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja yhteydenpito. Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä yhteyshenkilöille heihin liittyvistä asioista.

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään palvelun varauksen tai käynnin yhteydessä, yrityksen kotisivujen lomakkeiden tai yhteydenottojen perusteella sekä muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsiteltävät yhteystiedot ovat nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yritysten yhteystietojen osalta lisäksi kerättävät tiedot ovat vastuuhenkilön tehtävänimike. Rekisterissä käsiteltävät tiedot sisältävät yhteystietojen lisäksi palvelujen käyttöön liittyvät tarvittavat tiedot.

6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Hierontamutka voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi tietotekniikan palveluiden osalta.

7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan
Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö info@hierontamutka.fi -sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee todistaa henkilöllisyytensä ja tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen
Hierontamutka huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Hierontamutka oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hierontamutka.fi.

Tietosuojaseloste päivitetty 26.5.2020

Call Now ButtonOta yhteyttä